ျမိဳ႔ေတာ္ေဆးရံုမွ Smile Train အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အခမဲ့ကုသျခင္း အစီအစဥ္

 

 

Follow us:  City Hospital Mandalay                               © Copyright 2018. City Hospital Mandalay.